Rys odnowy

HISTORIA RUCHU   ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

W POLSCE

 

Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce sięgają 1975 r. Rok ten w Ruchu Światło – Życie został obwołany rokiem Ducha Świętego i dużo modlono się wtedy o Nową Pięćdziesiątnicę. Zdarzały się pojedyncze przypadki doświadczenia wylania Ducha Świętego  na  poszczególne osoby. Pierwsze  zetknięcie się z ruchem Odnowy   przeżył  ks. Płonka   z  diecezji   bielsko-żywieckiej   w 1975r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Ks. Bronisław Dembowski (obecny bp włocławski) spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w USA w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie (późniejsza Maranatha). Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym stawało się coraz powszechniejsze w kolejnych miastach Polski: w grupach Ruchu Światło-Życie, w środowiskach studenckich, czy wreszcie w konkretnych ośrodkach duszpasterskich. W ten sposób powstawały pierwsze grupy modlitewne próbujące znaleźć swe miejsce w Kościele.

Pierwsze spotkanie odpowiedzialnych z grup modlitewnych z Katowic, Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Białegostoku i Poznania odbyło się w Izabelinie 11-12 lutego 1977 r. Podjęto wówczas próbę zorganizowania wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących otrzymywanych darów w tworzących się grupach modlitewnych. Z tego spotkania powstał późniejszy Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK). Obecnie składa się z delegowanych przez biskupów diecezjalnych duchownych i świeckich przedstawicieli prawie wszystkich diecezji polskich. W dniach 21-22 kwietnia 1979 r. zgromadziło się w Magdalence koło Warszawy już około 70 osób z prawie 50 grup istniejących w Polsce. Podjęto również ideę redagowania pisemka pomocnego grupom Odnowy Charyzmatycznej we właściwym wzroście.

 Nowym elementem w naszym kraju był I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym, który odbył się     w Częstochowie  w dniach 14-16 października 1983 r. Pierwszy raz spotkali się wtedy wszyscy zaangażowani w ten ruch. Dwudniowy Kongres upłynął przede wszystkim na wspólnym wielbieniu Boga, dzieleniu się swoimi doświadczeniami pierwszych lat Odnowy w Polsce i na świecie, nauczaniu oraz poznawaniu się. Zakończył się zawierzeniem Maryi ruchu Odnowy    w Duchu Świętym w Polsce.

 W 1984 r. Konferencja Episkopatu Polski mianowała ks. Bronisława Dembowskiego krajowym duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym. Po ukonstytuowaniu się KZK i statutowym określeniu jego zadań, krajowy duszpasterz jest jego asystentem kościelnym, zaś KZK jest głównym narzędziem działania asystenta kościelnego. Obecnie z KZK utrzymuje kontakt ponad 650 grup modlitewnych z prawie wszystkich diecezji polskich. Przygotowuje program i organizuje ogólnopolskie kongresy i czuwania na Jasnej Górze oraz rekolekcje dla kapłanów zainteresowanych Odnową. Troszczy się też o materiały formacyjne (książki, czasopisma, płyty itp.).

Pierwszą formą ewangelizacji stosowaną w Odnowie są seminaria Odnowy w Duchu Świętym, zawierające podstawowe orędzie ewangelizacyjne – kerygmat. Inną formą są świadectwa indywidualne. Wreszcie przychodzi i to zrozumienie, że trzeba jeszcze bardziej radykalnie wychodzić do ludzi z ewangelizacją. Odnowa powstała jako pewne przeżycie duchowe. Jest to bardzo charakterystyczne dla Odnowy; że nie ma w niej jakichś wyraźnych kierunków działania wynikających z ludzkiej pomysłowości, lecz jest raczej ciągła refleksja nad działaniem Pana Boga i odczytywanie znaków sugerujących kolejne etapy. Jest to niekończąca się współpraca z łaską Pana.

AKT  ODDANIA   MARYJI

ODNOWY   W   POLSCE

 

Maryjo, nasza umiłowana Matko, Królowo naszego Narodu. Stajemy  przed Tobą z darem, który Bóg złożył   w naszych sercach,   z darem, który określamy Odnowa w Duchu Świętym.

Świadomi jesteśmy wielkości tego daru, a jednocześnie naszej ludzkiej słabości. A dar ten złożony jest w kruchych naczyniach. Dlatego też chcemy się Tobie oddać. Przyjmij nas razem z tym przeogromnym darem i czuwaj, byśmy go nie zatracili, czuwaj nad nami, aby dar Odnowy mógł się okazać darem dla całego naszego Narodu, dla Kościoła.

Twojej macierzyńskiej trosce Maryjo, powierzamy każde serce, które doznając Bożej miłości wykrzyknęło w uwielbieniu „Jezus jest Panem”. Oddajemy Ci wszystkie nasze grupy, które narodziły się pod szczególnym tchnieniem Ducha Świętego, które gromadzą się, by wielbić imię Pana i słuchać Jego Słowa. Oddajemy Ci wszystkie rodzące się dzieła Odnowy, rodzące się wspólnoty, wszystkie inicjatywy podejmowanych służb i wszystkie decyzje osób pragnących szczególnego zjednoczenia z Jezusem jako Oblubieńcem.

Ty Maryjo, jako pierwsza zostałaś napełniona Duchem Świętym. Ty stałaś się pełna Jego łaski, dlatego Ty jesteś drogą Odnowy. Ty jesteś znakiem ukazującym życie w Duchu. Ty w szczególny sposób posiadłaś dar mądrości. Ty najlepiej znasz Boże drogi. Tobie więc oddajemy się, abyś stała się naszą Przewodniczką.Czuwaj nad nami, aby dar Odnowy stawał się przede wszystkim darem dokonującym przemiany w nas samych, aby wydawał owoc dojrzałej wiary i miłości tak, byśmy mogli stać się znakiem dla świata, solą dla ziemi, zaczynem w cieście.

Z Tobą Maryjo zjednoczeni, chcemy trwać w dziękczynieniu przed Bogiem. Poruszeni tym samym Duchem chcemy, trwając w zachwycie nad miłością Boga wołać: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (…) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący, święte jest Jego imię” (Łk 1, 46-49). Amen. Alleluja.

Tekst zredagowany przez Zespół Pastoralny polskiej Odnowy w Duchu Świętym i podpisany przez kard. Leona Suenensa, bp Bronisława Dembowskiego oraz O. Fio Mascarenhasa SJ w dniu 15.10.1983 r. podczas I Kongresu Odnowy w Duchu Świętym w Polsce na Jasnej Górze.